Pettersson Elektronik AB

Allmänna Försäljningsvillkor

 

1. Allmänt.

Pettersson Elektronik AB:s ("Pettersson", "vi") Allmänna Försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt och/eller tjänst till kund. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat skriftligen avtalats.

 

2. Priser.

Aktuella priser framgår av Petterssons hemsida. Priserna anges i SEK och exklusive moms om ej annat angivits. Priser som anges i annan valuta ska endast ses som vägledande priser.

Moms tillkommer på angivna priser för leveranser till kunder i Sverige samt till kunder i EU utan giltigt VAT-nummer. För leveranser till kunder inom EU med giltigt VAT-nummer samt kunder i övriga världen, tillkommer ingen moms.

Vid exportförsäljning till land utanför EU, kan tull och andra importrelaterade avgifter tillkomma. Alla sådana avgifter betalas av kunden om ej annat skriftligen överenskommits.

Kostnad för frakt tillkommer.

Pettersson äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

 

3. Betalningsvillkor.

För kunder med av Pettersson godkänd kredit erbjuds betalning mot faktura, normalt 30 dagar netto. För övriga kunder, betalning i förskott eller genom Visa/Mastercard.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och ev. påminnelseavgift enligt lag.

 

4. Beställning.

Genom att göra ett köp hos Pettersson accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor och, genom dessa, även Petterssons Integritetspolicy.

 

5. Transportskador.

Kunden ska vid mottagandet noga undersöka levererade varor. För att kunna åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kunden omedelbart reklamera felet till Pettersson, dock senast 15 dagar från fakturadatum.

 

6. Retur av defekt vara.

Innan en defekt vara sänds till Pettersson, ska kunden kontakta Pettersson för att erhålla ett RMA-nummer, samt fylla i och med den defekta varan bifoga en Retursedel ("Return Form") som finns tillgänglig på Petterssons hemsida, www.batsound.com. Varor som returneras utan komplett ifylld Retursedel (med RMA-nummer), kan komma att på kundens bekostnad återsändas till kunden utan åtgärd.

Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att Pettersson har godkänt en produkt för någon form av åtgärd.

 

7. Garanti.

För varor (produkter) inköpta från Pettersson lämnas följande garanti.

Denna begränsade garanti täcker fabrikations- och materialfel hos produkten under en period av 12 månader från inköpsdatum. För att garantin ska gälla, krävs ett inköpsbevis (normalt inköpskvitto/faktura) och eventuellt serienummer får inte ha avlägsnats från produkten.

Pettersson reparerar eller ersätter produkten om den visar sig vara felaktig under garantiperioden, förutsatt att den returneras till oss på kundens kostnad och risk.

Pettersson kan välja att ersätta en felaktig produkt med en liknande produkt, vilken av Pettersson bedöms ha väsentligen samma funktion som originalprodukten.

Innan en felaktig vara returneras till Pettersson, måste kunden kontakta Pettersson för att erhålla ett RMA-nummer (se även punkt 6 ovan). Efter att ha reparerat/ersatt en produkt under garanti, skickar Pettersson denna till kunden på Petterssons kostnad och risk.

Om ej annat anges, innehåller Petterssons produkter inga delar eller komponenter som kan underhållas av kunden och för att garantin ska gälla får Petterssons produkter inte öppnas av kunden. För service ska alltid en av Pettersson auktoriserad serviceinrättning anlitas.

I den utstrräckning som lokal lagstiftning tillåter, är garantierna ovan de enda som lämnas och inga andra garantier eller villkor, vare sig skriftliga eller muntliga, uttrycks eller underförstås. Pettersson frånsäger sig dessutom särskilt alla underförstådda garantier eller villkor avseende säljbarhet, kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål.

 

Några exempel på vad som inte täcks av garantin:

1. Skada eller felfunktion hos produkten som orsakats av vårdslöshet inkluderande, men ej begränsat till, (a) användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med normal användning eller inte överensstämmer med Petterssons instruktioner för korrekt användning och (b) installation av produkten på ett sätt som inte är förenligt med gällande tekniska standarder och säkerhetsstandarder i det land där produkten används.

2. Skada eller felfunktion hos produkten som orsakats av icke auktoriserade ingrepp i produkten eller modifieringar utförda på produkten.

3. Skada eller felfunktion hos produkten som orsakats av reparationer utförda av personal som ej auktoriserats av Pettersson.

4. Skada eller felfunktion hos produkten som orsakats av olyckor eller liknande, utom kontroll för Pettersson, inkluderande, men ej begränsat till, åsknedslag, spänningstransienter, vatten, eld  och upplopp.

5. Skada eller felfunktion hos produkten som har orsaker som inte direkt kan relateras till fabrikations- och materialfel hos produkten.

 

Ovanstående förteckning av skada/felfunktion som inte täcks av garantin är inte uttömmande, utan ska endast ses som vägledande exempel.

 

8. Ansvarsbegränsning.

Under inga omständigheter ska Pettersson vara ansvarig för några speciella skador, indirekta skador eller följdskador av något slag inkluderande, men ej begränsat till, skador orsakade av förslust av vinst, produktionsbortfall, installationskostnader, kostnader för ersättningsprodukter, egendomsskada, personskada, dödsfall eller rättsliga kostnader.

Eventuell ersättning för skada som Pettersson lämnar till kunden ska aldrig överskrida inköpspriset för de aktuella varorna/tjänsterna som kunden erlagt till Pettersson, oavsett kravets natur, inklusive garanti, kontrakt eller annat. Kunden ska skydda, försvara och hålla Pettersson skadeslös från alla krav från någon part avseende produkter som levererats av Pettersson och som inkorporerats i kundens produkt.

Pettersson ansvarar inte för förlust eller krav från tredje part som kan uppstå genom användning av produkten.

Pettersson ansvarar inte för skada eller förlust orsakad av radering av data på grund av felfunktion, reparation eller batteribyte. Var noga med att säkerhetskopiera all viktig data på annat lagringsmedium för att skydda mot dataförlust. 

 

9. Produktsäkerhetsinformation och begränsningar.

Petterssons produkter är endast avsedda för kommersiellt bruk. De är inte konstruerade, avsedda eller auktoriserade att användas i livsuppehållande tillämpningar, mänskliga implantat, kärnkraftsinstallationer, flygkontrollsystem, eller andra tillämpningar där funktionsfel hos produkten kan resultera i personskada, dödsfall eller omfattande egendomssskada. Om kunden använder produkten i någon sådan tillämpning: (1) medger kunden att sådan användning sker helt på kundens risk; (2) samtycker kunden till att Pettersson inte är ansvarig, helt eller delvis, för något krav eller någon skada som uppstår av sådan användning, och (3) kunden godkänner att skydda, försvara och hålla Pettersson skadeslös från alla krav, skador, förluster, kostnader och ansvar som kan uppstå i samband med sådan användning.

 

10. Tillämplig lag och tvist.

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska i första hand söka lösas genom förhandling mellan parterna och, om parterna inte kan enas, slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande. Skiljeförfarandet ska ha sitt säte i Stockholm.

 

11. Force Majeure.
Pettersson äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Petterssons kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

 

12. Övrigt.

Pettersson förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Petterssons webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Petterssons skriftliga samtycke.

Pettersson förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor. 

 

 

 

Pettersson Elektronik AB

Uppsala Science Park,

Dag Hammarskjölds väg 34A

751 83 Uppsala

 

e-mail: info@batsound.com

www.batsound.com

Organisationsnummer: 556315-0456